Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Westlogic s.r.o

so sídlom v Opave na adrese Olomoucká 267/29
identifikačné  číslo: 28637372     
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddíl C, vložka 36070     
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na tejto internetovej adrese www.rolety-duo.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Westlogic s.r.o., so sídlom v Opave, identifikačné číslo: 28637372, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 36070 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.rolety-duo.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou konajúcou pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu stanoviť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci môže zo svojho používateľského rozhrania objednávať tovar (ďalej len "uživateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne..

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať užívateľský účet.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 240 dní alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

 

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej a Slovenskej republiky.

3.4 Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7 Po dokončení a potvrdení objednávky zo strany dodávateľa nie je možné objednávku meniť.

3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.9 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

4. Cena za tovar a platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

prevodom na účet predávajúceho č. 2801384939/2010 v mene CZK a v mene Euro 2301384940/2010, oba účty sú vedené vo Fio banke, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");

bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

bezhotovostne kreditnou kartou;

prostredníctvom pôžičky poskytnutej treťou stranou.

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.8), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví 

 

kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9 Kupujúci môže na úhradu tovaru použiť darčekovú poukážku vystavenú predávajúcim za nasledujúcich podmienok:

4.9.1. hodnota uvedená na darčekovom poukaze sa odpočíta od ceny tovaru zadaním jedinečného kódu pri pokladni;

4.9.2. darčekový poukaz nie je možné vymeniť za peniaze;

4.9.3. darčekový poukaz je platný (a teda môže byť použitý na zaplatenie tovaru) XX mesiacov od jeho vydania alebo počas obdobia uvedeného na poukaze, ak je toto obdobie dlhšie;

4.9.4. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na tovar zaplatený (úplne alebo čiastočne) darčekovou poukážkou bude kupujúcemu vrátená suma zodpovedajúca hodnote darčekovej poukážky vo forme novej darčekovej poukážky, ktorej platnosť bude zodpovedať platnosti pôvodnej darčekovej poukážky, najmenej však 30 dní od vystavenia novej darčekovej poukážky;

4.9.5. darčekový poukaz nie je možné vymeniť, každý darčekový poukaz je možné uplatniť len v rámci jednej platby;

4.9.6. od kúpnej zmluvy na darčekový poukaz je možné odstúpiť v lehote podľa bodu 5.1. týchto obchodných podmienok, najneskôr však pred uplatnením darčekového poukazu na zaplatenie ceny tovaru predávajúcemu.

5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné od zmluvy odstúpiť: (i) z kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol vyrobený podľa jeho požiadaviek alebo prispôsobený jeho osobným potrebám; ii) z kúpnej zmluvy na dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; (iii) zmluva o dodaní tovaru v zapečatenom obale, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodný na vrátenie po tom, čo ho kupujúci porušil, a (iv) zmluva o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar. V prípade, že si kupujúci objedná v jednej objednávke viacero kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana iná ako dopravca 

 

prevezme posledný kus tovaru. Ak tovar objednaný kupujúcim pozostáva z viacerých položiek alebo častí, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana iná ako dopravca prevezme poslednú položku alebo časť. Ak sa v zmluve stanovuje pravidelné dodávanie tovaru v dohodnutom časovom období, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevezme prvú dodávku tovaru. Lehota podľa tohto odseku zostáva zachovaná aj v prípade, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy počas tejto lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.

5.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí Kupujúci odovzdať Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. .

5.4 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok je Predávajúci povinný vrátiť finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob dodania ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný Podnikom, Podnik uhradí Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na úhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.

5.7 Ak je spolu s Tovarom Kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou (alebo podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka), že darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.

5.8 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na to, aby sa Kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru.

6. Preprava a dodávka tovaru

6.1 V prípade, že spôsob prepravy je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.3.V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. Práva z vadného plnenia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že tovar:

7.2.1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

7.2.2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

7.2.3. sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

7.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar okrem dohodnutých vlastností:

7.3.1. je primerané účelu, na ktorý sa veci tohto druhu bežne používajú, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy priemyselnej praxe, ak neexistujú technické normy;

7.3.2. zodpovedá množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia (to neplatí, ak predávajúci preukáže, že o vyhlásení uvedenom v tomto bode nevedel alebo že bolo v čase uzavretia zmluvy upravené spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako bolo uvedené, alebo že nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe);

7.3.3. je dodaný s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a

7.3.4. zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú Predávajúci poskytol Kupujúcemu pred uzavretím Zmluvy.

7.4 Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že určitá vlastnosť tovaru sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

7.5 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú vykonal predávajúci alebo za ktorú zodpovedá podľa zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim.

7.6 Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak kupujúci vadu spôsobil.

7.7 Vadou tovaru nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jeho predchádzajúceho používania.

7.8 Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať v prípade, že na vadu upozornil oprávnene.

7.9 Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví na tovare v priebehu dvoch rokov od jeho prevzatia. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať v prípade, že kupujúci oprávnene reklamoval vadu.

7.10. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

7.12. Ak je v popise tovaru uvedená konkrétna dĺžka záruky, znamená to, že predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť v zmysle § 2113 Občianskeho zákonníka popri jeho zákonných právach z vadného plnenia.

7.12.1. Predávajúci sa touto špecifikovanou zárukou zaväzuje tovar opraviť alebo vymeniť (ak oprava nie je možná), ak tovar počas deklarovanej doby a pri bežnom používaní nebude mať kvalitu a funkčnosť podľa popisu pri uzavretí zmluvy;

7.12.2. kupujúci nemá právo zo záruky, ak vada bola spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je výsledkom bežného opotrebenia, ktoré nemá vplyv na jeho funkčnosť, alebo ak kupujúci spôsobil vadu tovaru;

7.12.3. Kupujúci je povinný vytknúť predávajúcemu vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, v lehote určenej dĺžkou záručnej doby, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť a vadu zistiť. Kupujúci je povinný odovzdať tovar predávajúcemu alebo ho uskladniť podľa pokynov predávajúceho, alebo s ním inak vhodne naložiť, aby bolo možné preskúmať vadu. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať;

7.12.4. konkrétne podmienky uplatnenia záruky sú uvedené v záručnom liste, ktorý kupujúci dostane spolu s tovarom.

8. Ďalšie práva a povinnosti strán

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.

8.3 Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@rolety-duo.sk

Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7 Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.8 Odoslaním fotografie zákazník potvrdzuje, že je autorom predmetnej fotografie a že je teda oprávnený vykonávať všetky práva s ňou spojené, vrátane práva na udelenie licencie, a že týmto udeľuje predávajúcemu bezodplatnú výhradnú licenciu na všetky spôsoby použitia bez časového, územného alebo iného obmedzenia a postupuje predávajúcemu právo na úpravu, spracovanie do iných autorských diel a iné spôsoby použitia. V prípade porušenia alebo nepravdivosti tohto vyhlásenia je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu a nahradiť akúkoľvek škodu, ktorá mu tým vznikne. V prípade podozrenia, že zákazník nemá potrebné povolenie na použitie fotografie, si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si toto povolenie od zákazníka alebo odmietnuť spracovanie fotografie.

9. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Záujemcov a Zákazníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 z 27. apríla 2016, zákonom č. 480/2004 Z. z. a ďalšími platnými právnymi predpismi Českej republiky a Európskej únie. Viac informácií nájdete na stránke GDPR.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.1 Účel obchodných vzťahov (zákazník/dodávateľ)

Na účely plnenia zmluvných záväzkov spracúvame tieto osobné údaje maximálne 10 rokov od poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu:

 

  • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktná adresa, e-mail, telefón, fax, bankový účet, firma, objednávka, faktúra, komunikácia s klientom, reklamácia (číslo objednávky, meno, priezvisko, e-mail, chyba, fotografia, číslo účtu, vrátenie peňazí).

9.2 Účel priameho marketingu

Na základe oprávneného záujmu spracúvame tieto osobné údaje maximálne 2 roky po ukončení zmluvného vzťahu, pokiaľ proti tomuto spracovaniu nevznesiete námietku kliknutím na odkaz v pätičke každého nášho e-mailu:

  • Meno, priezvisko, e-mail, zamestnávateľ, otvorenie e-mailu, použitie odkazu v e-maile.

9.3 Účel účtovných a daňových záznamov

V záujme splnenia zákonných povinností spracovávame daňové a účtovné doklady 10, resp. 5 rokov.

9.4 Kategórie príjemcov

Príjemcovia sú v kategóriách správa IT, cloudový softvér, hosting, spoločnosti hodnotiace spätnú väzbu, finančné služby a dopravné služby.

9.5 Práva zákazníka

Na ochranu svojich osobných údajov môžete svoje práva uplatniť bezplatne:

  • Právo na prístup - ak chcete vedieť, aké osobné údaje o vás naša spoločnosť uchováva.
  • Právo na opravu - ak sú vami poskytnuté informácie nepresné alebo sa zmenili, môžete kedykoľvek požiadať o opravu svojich osobných údajov.
  • Právo na vymazanie - keď uplatníte toto právo, vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktoré označíme za nepotrebné (bez zákonného účelu) alebo nezákonne uchovávané. Právo na vymazanie sa automaticky uplatňuje aj v prípade, že uplynula lehota na uchovávanie osobných údajov, odvoláte svoj súhlas alebo uznáme vašu námietku proti spracovaniu.
  • Právo na obmedzenie spracovania - ak chcete brániť svoje nároky a naša spoločnosť nevyhovie vašim požiadavkám pri uplatňovaní vášho práva na ochranu údajov, môžete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracovania a my nebudeme používať vaše osobné údaje s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Ak sa rozhodneme pokračovať v používaní vašich údajov, budeme vás o tom informovať.
  • Právo na prenosnosť údajov - ak ste nám poskytli údaje na základe súhlasu alebo na účely zmluvy, sme povinní preniesť tieto údaje v elektronickej forme vám alebo príjemcovi, ktorého určíte na vašu žiadosť.
  • Právo namietať - proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu (napr. ochrana majetku alebo ochrana práv), ak porušuje vaše práva a slobody.
  • Právo podať sťažnosť - buď nášmu poverenému pracovníkovi, alebo dozornému orgánu.

9.6 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

9.7 Informácie podľa § 5a ods. 5 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov: Predávajúci neprijal osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zverejnené spotrebiteľské recenzie pochádzali len od spotrebiteľov, ktorí výrobok alebo službu skutočne použili alebo zakúpili.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookies

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že je možné nákup uskutočniť na webovej stránke a splniť záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručenie

11.1 Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej zmluvnej strany a považujú sa za doručené a účinné, keď je písomnosť doručená tejto osobe, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, ktoré je účinné, ak kupujúci zašle oznámenie v lehote na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným podnikateľovi.

11.2 Oznámenie, ktoré adresát odmietol prevziať, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote alebo ktoré bolo vrátené ako nedoručiteľné, sa považuje za doručené.

11.3. Zmluvné strany si môžu doručovať bežnú korešpondenciu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho alebo uvedenú kupujúcim v objednávke, alebo na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: dodacia adresa Westlogic s.r.o., e-mailová adresa info@rolety-duo.sk, telefón +421 222 205 148.

 V Opave dňa 1. 1. 2023